Under the Sea

Under the Sea
Falseโดย ;

ปลาตัวใหญ่กินปลาตัวเล็ก ถ้ากินได้ฉากก็จะนับเลขไปตั้งแต่ 0 ถึง ตัวเลขที่มากที่สุด แต่หากกินฟองอากาศไปก็ต้องกลับถอยหลังมาหนึ่งขั้น