Crop Circles 2

Crop Circles 2
Falseโดย ;

เกมส์วางแผน เกมวางแผน มนุษย์ต่างดาวจะกลับมาที่ว่างในสมองเกษตรกร กลยุทธ์การวางวงกลมที่จะทำให้เขาวงกต แล้วตั้งค่าการป้องกันของคุณและระเบิดคนต่างด้าวกลับไปนอกพื้นที่! ภาค 2