Merels

Merels
Falseโดย ;

เกมส์กระดาน เกมส์มอร์ริสเก้า mens, merels เป็นเกมกระดานกลยุทธ์การย้อนกลับไปในสมัยโรมัน ผู้เล่นแต่ละคนมีเก้าชิ้นและเป้าหมายของเกมคือการลดลงของฝ่ายตรงข้ามไปเพียงสองชิ้นหรือทำให้คลื่อนที่ไม่ได้ทุกชิ้นเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถย้าย