ม.บูรพาคัดมอบ 50 ทุน

ม.บูรพาคัดมอบ 50 ทุน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี จำนวน 50 ทุนปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2554

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1.เร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่สมัครรับทุนดังต่อไปนี้
(1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือ
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีหลักฐานการรับรองว่าเคยมี
ประสบการณ์หรือมีผลงานด้านกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ หรือ
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
(4) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
4. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
5. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น

รูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
(1) ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
(2) ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
(3) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
(4) ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
(5) ค่าบำรุงหอสมุด
(6) ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
(7) ค่าบำรุงกีฬา
(8) ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
(9) ค่าลงทะเบียน
(10) ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
(12) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,๐๐๐ บาทต่อปี
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในข้อที่ (1) - (10) อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2552

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้าศึกษาชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2554 มีกำหนดระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ในจำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ผลการเรียน และคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
(1) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ10
(2) เปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ของคะแนนเฉลี่ยสะสม ร้อยละ 10
(3) คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ร้อยละ 25
(4) คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) ร้อยละ 25
(5) คะแนนสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ร้อยละ 30
ทั้งนี้คะแนนรวมจากข้อที่ (1) ถึง (5) จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
2. ความประพฤติของผู้สมัคร ผ่าน/ไม่ผ่าน
พิจารณาจากหนังสือรับรองความประพฤติที่ออกให้โดย อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ประจำชั้น หรือ ผู้อำนวยการจากโรงเรียนของผู้สมัคร
3. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
หลักฐานประกอบการสมัครทุน (ในวันสมัครสอบ กรุณาจัดเรียงหลักฐานตามลำดับ)
1. ใบสมัครสอบ (มบวช.1) และ บัตรเลขที่นั่งสอบ (มบวช.2) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน6 เดือน นับถึงวันสมัคร (หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัครด้วย
2. ใบแสดงคุณวุฒิ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวจริง พร้อมสำเนาถ่าย จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองที่ระบุลำดับเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ของคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นเรียน (กรณีไม่ได้ระบุไว้ในใบแสดงผลการเรียน) ที่ออกให้โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนจำนวน 1 ชุด
7. ใบแสดงผลคะแนน GAT และสำเนา จำนวน 1 ชุด
8. ใบแสดงผลคะแนน PAT และสำเนา จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกให้โดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอน หรือ อาจารย์ประจำชั้น หรือ ผู้อำนวยการจากโรงเรียนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
10. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ (1) ในใบสมัครผู้สมัครจะต้องระบุสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาจำนวน 1 สาขาวิชาจากสาขาวิชาต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถ่าย
2. ใบ รบ.1 หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง พร้อมรับรองสำเนาถ่าย
3. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง พร้อมรับรองสำเนาถ่าย
4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมรับรองสำเนาถ่าย
5. รูปถ่ายติดบัตรแต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว (ไม่ใช่เครื่องแบบนักศึกษา) หรือชุดสากลนิยม ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 3 รูป เป็นรูปสี
6. ใบรับรองแพทย์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้รับทุนโดยสมบูรณ์เมื่อได้รายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย และทำสัญญาเป็นผู้รับทุนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วเท่านั้น หากไม่มารายงานตัวหรือรายงานตัวแล้วไม่ทำสัญญาเป็นผู้รับทุน จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์และจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในโครงการวิศวะช้างเผือกบูรพาในภายหลังได้อีกต่อไป
7. การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ลงทะเบียนเรียน ตามปฏิทินการศึกษาที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://reg.buu.ac.th/
หากปรากฎว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา และสัญญาการเป็นผู้รับทุนการศึกษาจะถือเป็นโมฆะ

เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญาเป็นผู้รับทุนแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนตามแผนการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตร โดยไม่มีการถอนรายวิชา (Withdraw) หรือของดเรียนรายวิชาในระหว่างภาคการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผู้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.๐๐ ทั้งนี้หากภาคการศึกษาใดมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.๐๐ (กรณีที่ผู้รับทุนทำการเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียนในรายวิชาที่เทียบโอนจะถูกนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วย โดยพิจารณารายวิชาเทียบโอนในภาคการศึกษาที่สอดคล้องตามแผนการศึกษา)
3. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ในระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องมีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรได้กำหนดไว้โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการประเมินความประพฤติจากภาควิชาที่สังกัดทุกปีการศึกษา
ติดต่อโดยตรงได้ที่ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 08-9938 1788 E-mail: pattarapong@eng.buu.ac.th คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3300๐, 3314, 3328๘ โทรสาร 0-3874-5806 http://www.eng.buu.ac.th

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์  

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus