มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเรียนป.ตรีดีกรีนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเรียนป.ตรีดีกรีนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ภาษาจีน, นานาชาติ, เรียนต่อ, การศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ) สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 50 คน โดยชั้นปีที่ 1-2 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ชั้นปีที่ 3-4 ศึกษาที่มหาวิทยลัยชั้นนำของประเทศจีน จบแล้วได้รับปริญญา 2 ใบทั้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และ Shanghai Jiaotong University หรือ Beijing Language and Culture University

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาและรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิชาภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 การสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี "ภาษาจีนนานาชาติ2+2" เลขที่บัญชี 565-432638-7 พร้อมสำเนาการโอนเงิน 1 ชุดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ)ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือสำเนา Passport สำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวน 1 ชุด

3.สำเนาแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (Transcript)1 ชุด

4.สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) 1 ชุด(ถ้ามี)

5.สำเนาผลการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ 1 ชุด (ถ้ามี)

6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(เฉพาะนักเรียนไทย)

7.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ(อายุไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันรับสมัคร) 8.ค่าสมัคร 800 บาท ผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) และผลการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสมัคร และให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

สอบถามและสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0-7428-6673,0-7428-6711 โทรสาร 0-7428-6676 อีเมล์ : nitjira.o@psu.ac.th เว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus