เกรดขั้นต่ำของแต่ละคณะ อยากเข้าคณะในฝัน เราต้องมีเกรดอย่างต่ำเท่าไหร่กันนะ

เกรดขั้นต่ำของแต่ละคณะ อยากเข้าคณะในฝัน เราต้องมีเกรดอย่างต่ำเท่าไหร่กันนะ

เชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องมีคณะที่เราหวังและอยากจะเข้าเรียนอยู่ในใจ อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เกรดที่สวยๆ เพื่อให้สามารถตามความฝันและเข้าเรียนในคณะที่เราต้องการได้นั่นเอง เรามาดูกันหน่อยว่าคณะที่เราอยากจะเข้าเรียน ต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะสามารถสมัครคณะที่เราต้องการได้

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • คณะแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะทันตแพทย์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะเภสัชศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะเทคนิคการแพทย์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะกายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะพลศึกษา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะสุขศึกษา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะคณิตศาสตร์/สถิติ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะอุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • คณะสถาปัตยศาสตร์/การออกแบบ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตรศาสตร์/ทรัพยากรธรรมชาติ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชา บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐีศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม

 • คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะการจัดการ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะคหกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

 • คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปกรรม นาภูศิลป์ ดุริยางคศิลป์

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะวิจิตรศิลป์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะศิลปะประยุกต์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะดุริยางคศิลป์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะนาฏศิลป์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • คณะนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะวารสารศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะมนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะอักษรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะรัฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะสังคมวิทยา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะจิตวิทยา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • คณะสังคมสงเคราะห์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป