เริ่มขึ้นแล้ว รับน้องใหม่ ม.มหาสารคาม เน้นรักสถาบัน สร้างสายสัมพันธ์น้องพี่ ห้ามมีรุนแรง

เริ่มขึ้นแล้ว รับน้องใหม่ ม.มหาสารคาม เน้นรักสถาบัน สร้างสายสัมพันธ์น้องพี่ ห้ามมีรุนแรง

กิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 และ 18-20 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00  น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความรักและภูมิใจในสถาบันและเรียนรู้ผ่านบทเพลง นิสิตใหม่ได้เกิดการปรับตัวและเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นน้อง และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  อีกทั้งให้นิสิตใหม่เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอีสานผ่านกิจกรรมประชุมเชียร์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมืออันดีระหว่าง องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย ชมรมรุ่นสัมพันธ์และคณะกรรมการประชุมเชียร์ และในครั้งนี้มีคณะกรรมการประชุมเชียร์ จำนวน 651 คน และคาดว่าจะมีนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นประมาณ 8,000 คน

รูปแบบกิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบไปด้วย การสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัย กิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ การสอดแทรกความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมอีสาน วินัยจราจร รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และยังได้มีการจัดการดูแลด้านการพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะมีพยาบาลวิชาชีพให้การดูแลและช่วยเหลือประจำทุกวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์   กล่าวว่า  กิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่จัดกิจกรรมมาเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เกิดความรักและภูมิใจในสถาบัน สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง และมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้นิสิตใหม่ก่อเกิดความรักและความอบอุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมและมุ่งเน้นในเรื่องการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นสำคัญ