พาไปรู้จักกับ สทศ. (NIETS) เขาทำอะไรกันนะ ?

พาไปรู้จักกับ สทศ. (NIETS) เขาทำอะไรกันนะ ?

พาไปรู้จักกับ สทศ. (NIETS) เขาทำอะไรกันนะ ?พาไปรู้จักกับ สทศ. (NIETS) เขาทำอะไรกันนะ ? 

หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า สทศ. นั้นชื่อตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ NIETS (National  Institute of Educational Testing Service) ซึ่งก็คือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2548 ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ และ ความสำคัญ ของ NIETS


จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอ้างอิงจากคะแนนการสอบจากโรงเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน และ NIETS หรือ สทศ. ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

การจัดสอบทั้งหมด 7 รูปแบบ

 

1. GAT หรือ General Appitude Test (ความถนัดทั่วไป) :

จะแบ่งข้อสอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเชื่อมโยง และส่วนภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

2. PAT หรือ Professinal Appitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) :

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีทั้งหมด 12 วิชา คือ

 • PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 • PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
 • PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
 • PAT7.7 : ความถนัดทางภาษาเกาหลี

3. 9 วิชาสามัญ

สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ จำเป็นต้องสอบข้อสอบ 9 วิชาสามัญนี้ ซึ่งเป็นข้อสอบในระบบ กสพท. และเป็นการสอบรอบรับตรงร่วมกับคณะทั่วไปในสถาบันส่วนใหญ่ โดยวิชาทั้ง 9 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและ สังคมศึกษา

4. O-NET หรือ Ordinary National Educational Test :

เป็นการสอบวัดความรู้ของน้องๆ ในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียน โดยจะสอบด้วยกันทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

5. V-NET หรือ Vocational National Educational Test (การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา) :

จะจัดสอบให้แก่เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

6. I-NET หรือ Islamic National Educational Test (การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา) :

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ จะต้องสอบข้อสอบรูปแบบนี้

7. N-NET หรือ Non-Formal National Education Test :

เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสำหรับนักเรียนที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน

8. B-NET หรือ Buddhism National Educational Test :

เป็นการทดสอบด้านพระพุทธศาสนา

9. การทดสอบสมรรถนะครู :

รูปแบบการสอบนี้มีไว้สำหรับครู

 

ที่จริงแล้ว NIETS หรือ สทศ. เป็นสถานบันที่ใกล้ตัวเรามากๆ แต่หลายๆ คนก็อาจจะยังไม่รู้ หรือไม่ค่อยรู้จักกับสถาบันนี้เท่าไหร่ ว่าจริงๆ แล้วสถาบันนี้มีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร Sanook! Campus หวังว่าทุกๆ คนจะได้รู้จักกับ niets หรือ สทศ. เพิ่มขึ้น ไม่มากก็น้อยนะคะ

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus