มีทุน! จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มีทุน! จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ผู้เรียนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้หากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ/วันประกาศผลต่างๆ ให้หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง

คณะที่เปิดรับ
บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การสมัคร
สมัครเข้าศึกษา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการศึกษา
ทุนอุดหนุนการวิจัย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus