7 อันดับ ผู้ทำคะแนนสูงสุดของการประกาศผล Admissions 60

7 อันดับ ผู้ทำคะแนนสูงสุดของการประกาศผล Admissions 60
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากประกาศผล Admissions60 ไปเป็นที่เรียนร้อยแล้ว...วันนี้ Sanook! Campus รายชื่อของผู้มีคะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 มาฝากกันค่ะ


1. นายครองพิภพ วิรัตินันท์  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 89.03
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 88.07
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายจิรายุส ทองประสม  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 87.86
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายธีรภัทร อรุณรัตน์  มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 86.75
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 86.51
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 84.38
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
คะแนนคิดเป็นร้อยละ : 82.03
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sanook! Campus ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือก Admissions60 ครั้งนี้ด้วยค่ะ