สอบ O-NET 2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ. 57

สอบ O-NET 2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ. 57

การสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา

รูปแบบกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556
- กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)

รูปแบบกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพฯ และ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาไทย
ที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/3

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus