เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไร แล้วจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไร แล้วจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ "ไอที" (information technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

รายชื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รายชื่อวิชาที่เรียนบางส่วน

 • หลักการสำคัญทางเทคโนโลยี
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใน-สำนักงาน
 • คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Computer Programming
 • Web Technology
 • เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 • ระบบเครือข่าย
 • Software Development Process
 • การบริหารสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • Web Programming
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล
 • Network Management

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)
 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (NetworkSystem Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX
 • นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)
 • นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst)
 • ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Manager)
 • SEO (Search Engine Optimization) Analysis
 • นักพัฒนาฐานข้อมูล (Database Developer) และอื่นๆ