ตลท.ส่งซิกผู้ถือหุ้นไทยเกรียง คิดก่อนโหวตซื้อณุศาศิริ 2.4 พันล.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งซิกถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยไทยเกรียง ศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนโหวตซื้อทรัพย์สินกลุ่มณุศาศิริ 2,490 ล้านบาท หลังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นไทยเกรียง ไม่ควรอนุมัติ

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า จากที่บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บมจ.)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของ

บมจ.ไทยเกรียงกรุ๊ป (TDT) ควรมีมติไม่อนุมัติการซื้อทรัพย์สินจาก บมจ.ณุศาศิริแกรนด์ และบจก.เค เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้ (รวมเรียกว่า กลุ่มณุศาศิริ) และการเพิ่มทุนให้กลุ่มณุศาศิริเพื่อชำระค่าทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียก่อนทำรายการ

ตลท.จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไทยเกรียง โปรดศึกษาข้อมูลรายการซื้อทรัพย์สิน และการเพิ่มทุนให้กลุ่มณุศาศิริ รวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระการอนุมัติวาระการซื้อทรัพย์สิน โดยขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของ TDT เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้

ไทยเกรียงแจ้งตลท.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการหรือบอร์ดไทยเกรียง มีมติอนุมัติซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มณุศาศิริ เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทำให้บริษัทกลับมาซื้อขายในหมวดปกติอีกครั้ง มูลค่ารวมไม่เกิน 2,490 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุนให้กลุ่มณุศาศิริไม่เกิน 3,304.38 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท (ราคาพาร์ 1 บาท) คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,156.53 ล้านบาท โดยจะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

ขณะที่การซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ไทยเกรียง ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กลุ่มณุศาศิริ เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน โดยหากไทยเกรียงบรรลุเงื่อนไขการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น และกลุ่มณุศาศิริได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในไทยเกรียงแล้ว ผู้บริหารและ/หรือผู้มีอำนาจของกลุ่มณุศาศิริ จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในไทยเกรียง จึงถือว่าเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้กลุ่มณุศาศิริจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ) หุ้นไทยเกรียงจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป และเมื่อทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ ไทยเกรียงจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท โดยกลุ่มณุศาศิริจะสละสิทธิในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่มณุศาศิริและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือกรรมการ และ/หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมดไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด