ประธานสภาเด็กและเยาวชนสุไหงโก-ลก ร่วมเสนอให้มีการการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาเด็กและเยาวชนสุไหงโก-ลก ร่วมเสนอให้มีการการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านการศึกษา กีฬาและดนตรี ผ่านโครงการ6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย นายฮัมดัน เจ๊ะโว๊ะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนสุไหงโก-ลก เชื่อมั่นโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-3049999 จะส่งผลให้การปฏิรูปประเทศสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเปิดรับความคิดเห็นจากคนไทยทั้งประเทศโดยตรง ซึ่งข้อมูลรอบด้านที่ได้รับจะไม่ถูกบิดเบือนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ รวมถึงฝ่ายที่มีความคิดต่างทางการเมือง โดย ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนสุไหงโก-ลก จะเร่งเชิญชวนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ใช้สิทธิ์ในการร่วมเสนอปัญหาในพื้นที่ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในเวลา20.00น.ของวันนี้(6 ก.ค.) เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งในส่วนของตนเองได้นำเสนอรัฐบาลให้มีการการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านการศึกษา กีฬาและดนตรี โดยเน้นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการกีฬาในระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัดอย่างจริงจัง เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และในอนาคตกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะได้มีส่วนร่วมในการกลับมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ด้านนายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานชมรมโรงแรม อ.สุไหงโก-ลก ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ส่วนด้านเศรษฐกิจเชื่อมั่นว่าแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐในปัจจุบันทำให้ภาคเอกชนในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจต่อไปได้บ้างแล้ว ทั้งนี้สำหรับโครงการ6 วัน 63 ล้านความคิด ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-3049999 ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลกเป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่มีการสอบถามรายละเอียดของโครงการดังกล่าวผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอปัญหาในระดับพื้นที่ไปสู่รัฐบาลด้วย