ก.ล.ต.กล่าวโทษ ทักษิณ-พจมาน ทำผิด กม.หลักทรัพย์

ก.ล.ต.กล่าวโทษ ทักษิณ-พจมาน ทำผิด กม.หลักทรัพย์
สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.ล.ต.ยึดถือตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ระบุ ทักษิณ - พจมาน ผิดกฎหมายหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ศาลฎีกาฯ) ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553 ระหว่างอัยการสูงสุด ผู้ร้อง กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ชินวัตร) ใช้ชื่อของนายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบริษัท แอมเพิลริช อินเวสต์เมนท์ จำกัด (ARI) เป็นผู้ถือครองหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) แทนบุคคลทั้งสอง

สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ยึดถือตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าว ประกอบกับมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต.ที่ปรากฏพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน เป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัท วินมาร์ค จำกัด (Win Mark) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น SHIN ด้วย

จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า ในระหว่างปี 2542-2549 หุ้น SHIN ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ถืออยู่ในนามบุคคลในครอบครัว ARI และ Win Mark มีการเคลื่อนไหวรวมกันข้ามผ่านทุกร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท SHIN หลายครั้ง แต่ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายงานข้อมูลเท็จ รวมทั้งไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเมื่อข้ามผ่านร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดด้วย

การกระทำของบุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ไทย ในวันนี้ (28 เม.ย.2553) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมานในกรณีความผิดดังกล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้รับเป็น คดีพิเศษและสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้แจ้งและประสานงานการส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับ ARI และ Win Mark ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรด้วยแล้ว