ป.ป.ช.จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภาครัฐวิสาหกิจ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ป.ป.ช.จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายนนี้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานทางธุรกิจของรัฐที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ ด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาล รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นของประชาชน จึงเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศ รัฐวิสาหกิจที่ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพจะก่อประโยชน์ให้ประชาชนอย่างมาก แต่หากรัฐวิสาหกิจประกอบการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการลงทุนจากภายนอกประเทศด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.จึงจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายนนี้ ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ มุ่งเน้นในการรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ซึ่งมีความสำคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการบรรษัทภิบาล แนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบการติดตามผลการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายจากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 แห่ง ประมาณ 130 คนเข้าร่วมการฝึกอบรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด