บิ๊กตู่ เซ็นตั้ง 9 อรหันต์นั่งซูเปอร์บอร์ดการบินไทย ติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ

บิ๊กตู่ เซ็นตั้ง 9 อรหันต์นั่งซูเปอร์บอร์ดการบินไทย ติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "ซูเปอร์บอร์ดการบินไทย" เพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ โดยมีรองนายกฯ "วิษณุ" นั่งเป็นประธาน พร้อมอีก 8 อรหันต์

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ซูเปอร์บอร์ดการบินไทย เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.)

โดยรายชื่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ

3. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

4. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ

5. นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการ

6. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ

7. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ

8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ

9. นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

  1. เป็นตัวแทนภาครัฐการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
  2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล
  3. กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทยตามที่การร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกฯ หรือ ครม.มอบหมาย และ
  5. รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม.เป็นระยะๆ