เปิดชื่อ พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ สมุหราชองครักษ์ และ 13 พลเอก ราชองครักษ์

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเล่มล่าสุด ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

สาระสำคัญของประกาศ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหาร สังกัดกรมราชองครักษ์ รับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้

๑. พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ สมุหราชองครักษ์

๒. พลเรือเอก เดชา บุนนาค รองสมุหราชองครักษ์

๓. พลเอก วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์

๔. พลอากาศเอก สุพจน์ ครุฑพันธุ์ รองสมุหราชองครักษ์

๕. พลเรือเอก ประภัทร์เผ่า ปัณยาชีวะ รองสมุหราชองครักษ์

๖. พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์

๗. พลอากาศเอก ชาญศักดิ์ นิวาศะบุตร รองสมุหราชองครักษ์

๘. พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์

๙. พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ รองสมุหราชองครักษ์

๑๐. พลเอก ศุภชัย อิงคุลานนท์ รองสมุหราชองครักษ์

๑๑. พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองสมุหราชองครักษ์

๑๒. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์

๑๓. พลเอก พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชองครักษ์

๑๔. พลเอก สมชาย หิรัณยัษฐิติ รองสมุหราชองครักษ์

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!