การอ่าน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ

การอ่าน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้นั้น (๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒) ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการพระราชพิธี เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสถานะพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ผ่านพิธีต่างๆ ตามหมายกำหนดการ

>> หมายกำหนดการประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพระราชพิธีของวันนี้ นอกจากเหล่าพสกนิกรจะได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและปลาบปลื้มใจไปกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติอีกครั้งหนึ่งแล้ว ยังถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้รับรู้พระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

>> เปิดพระนามเต็ม ในหลวง ร.๑๐-สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ต่อมา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการเผยแพร่พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งวิธีการเขียนและการอ่านออกเสียงพระนามของทั้งสองพระองค์ ดังนี้

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี