BOIเห็นชอบแผนส่งเสริมลงทุนไทยในต่างแดน

BOIเห็นชอบแผนส่งเสริมลงทุนไทยในต่างแดน
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด BOI) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง เห็นชอบการกำหนดประเทศเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยไปลงทุน และเห็นชอบแผนการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มรายได้แก่ประเทศ จากผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ และเพิ่มบทบาทและยกสถานะของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชองเรื่องประเทศเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยไปลงทุน กลุ่มแรก คือ ประเทศอินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม กลุ่มที่ 2 คือประเทศอาเซียน รวมทั้ง จีน และอินเดีย และกลุ่มที่ 3 คือประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังเห็นชอบแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีแผนงานหลักๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้ง มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อจูงใจให้ไปลงทุนในต่างประเทศ และมาตรการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการที่ไปลงทุนในต่างประเทศด้วย