เอกสารกู้บ้าน 2567 แต่ละธนาคาร ต้องเตรียมอะไร ทำอย่างไรบ้าง

เอกสารกู้บ้าน 2567 แต่ละธนาคาร ต้องเตรียมอะไร ทำอย่างไรบ้าง

เอกสารกู้บ้าน 2567 แต่ละธนาคาร ต้องเตรียมอะไร ทำอย่างไรบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัปเดตเอกสารกู้บ้าน 2567 ใครว่าการกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องยุ่งยาก หากคุณเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อมก่อนยื่นกู้ก็ใช่เรื่องยากอะไร ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็มีรายละเอียดการขอสินเชื่อบ้านระบุไว้ชัดเจนเช่นกัน เราจึงได้รวบรวมข้อมูลดีๆมากฝากกัน

409955

ธนาคารกรุงไทย

เอกสารการกู้บ้านธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
5. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
7. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ของอาคารที่จะปลูกสร้าง 
8. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน)
9. รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ที่ต้องการจะซื้อ


949013

ธนาคารกสิกรไทย

เอกสารการกู้บ้านธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป
1. แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอมที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
5. กรณีสมรสจดทะเบียน-สำเนาทะเบียนสมรส

6.กรณีสมรสไม่จดทะเบียน-หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
7. กรณีหม้าย-ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

เอกสารแสดงรายได้
1. ผู้มีรายได้ประจำ
     - สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ/หรือเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง
2. ข้าราชการบำนาญ
     - บัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน
     - ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
3. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
     - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
     - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
     - เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
     - เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์
1. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
2. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)


439013

ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ) 

เอกสารแสดงรายได้
1. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ
     - ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
     - ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
     - สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)
2. กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
     - สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
     - สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
     - สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
     - งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารหลักประกัน
1. สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
2. สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
3. เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)
     - สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
     - สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
     - สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)
     - สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
     - สำเนาสัญญากู้เงิน
     - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน
เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน
     - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
     - สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
     - สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา


632891

ธนาคารทหารไทย

เอกสารการกู้บ้านธนาคารทหารไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

เอกสารส่วนตัวผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
          1. พนักงานประจำ
                    - สำเนาบัตรประชาชน   
                    - สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
          2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานธนาคาร/พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์  
                    - สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
                    - สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่มสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)  
          3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
                    - สำเนาบัตรประชาชน 
                    - สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน 
                    - สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  ได้แก่
          กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า 

เอกสารหลักประกัน
          - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า
          - สำเนาใบจองหรือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย 
เอกสารหลักประกัน (กรณีรีไฟแนนซ์)
          - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า
          - สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
          - สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
          - สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13


851128

ธนาคารอิสลาม

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล

          1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร

          3. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)

          4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล/สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีพนักงานบริษัททั่วไป / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

                    - สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทฉบับจริง ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

                    - สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

          2. กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

                    - สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น (เอกสารต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ)

                    - สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

                    - สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ที่เป็นบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม

          กรณีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

          1. สำเนาโฉนดทุกหน้าฉบับล่าสุด

          2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

          3. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง อาทิ สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ใบคำขอเลขที่บ้าน (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี)

          4. สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี)

          กรณีเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่อยู่อาศัย


          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลน (พิมพ์เขียว) และสัญญารับเหมา (กรณีก่อสร้าง / ต่อเติม) ส่วนกรณีซ่อมแซม หรือต่อเติมเล็กน้อย อนุโลมให้ใช้สัญญารับเหมา และแบบแปลนที่ไม่ใช่พิมพ์เขียว (ถ้ามี) 


151675

ธนาคารยูโอบี

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารยูโอบี มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป

          1. บัตรประชาชน

          2. ทะเบียนบ้าน

          3. ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

          4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          5. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)

          2. บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน

          กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

                    - ทะเบียนการค้า

                    - หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

                    - หนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารด้านหลักทรัพย์

          1. โฉนดที่ดินทุกหน้า

          2. สัญญาจะซื้อจะขาย

          3. หลักฐานการผ่อนดาวน์

          กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

                    - สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

                    - หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน

                    - สัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง

          กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

                    - ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน

                    - แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว

                    - สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอ

                    - ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา


111019

ธนาคารกรุงศรี

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารกรุงศรี มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป 

          1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

          4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

          5. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

                    - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)

                    - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

                    - สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

          2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

                    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า

                    - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

                    - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

                    - สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

          1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

          2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

          4. แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

          เอกสารหลักประกัน (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

                    - สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

                    - สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน

                    - สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด


scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารการกู้ซื้อ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป 

          1. สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า

          4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ

                    - หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือน

                    - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

          2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

                    - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
    
                    - ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป

                    - สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

                    - หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

          3. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ

                    - เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

                    - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

เอกสารหลักประกัน

          1. สำเนาสัญญาซื้อขาย

          2. สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง) กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระของตนเอง

          3. ใบอนุญาตก่อสร้าง (ผู้ขออนุญาตก่อสร้างต้องเป็นผู้เดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น)

          4. แบบก่อสร้างได้รับอนุญาตและรายการวัสดุ (BOQ)

          5. สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน

          6. สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน (กรณีกู้ซื้อที่ดิน)


611767

ธนาคารออมสิน

เอกสารการกู้ซื้อบ้านธนาคารออมสิน มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารหลักฐานของผู้กู้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรส 

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า) ของผู้กู้และคู่สมรส

          3. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

          4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีพนักงานประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ

                    - หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ สลิปเงินดือน/ใบเสียภาษีเงินได้ 

                    - สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

                    - หลักฐานอื่น ๆ แนบประกอบการพิจารณากรณีมีรายได้อื่น ๆ

          2. กรณีประกอบอาชีพอิสระ 

                    - สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)  

                    - Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

                    - งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 

                    - รูปถ่ายกิจการ/แผนที่กิจการ

                    - เอกสารอื่น ๆ 

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
    
          1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)

          2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์

          3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จรับเงินดาวน์

          4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)

          5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

          6. เอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้


894565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เอกสารขอสินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารทั่วไป 

          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 

          2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

          3. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (ถ้ามี)

          4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

เอกสารแสดงรายได้

          1. กรณีประกอบอาชีพประจำ 

                    - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน 

                    - สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน 

                    - สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน 
       
          2. กรณีประกอบอาชีพอิสระ 

                    - รายการเดินบัญชีเงินฝาก 12 เดือน 

                    - หลักฐานการเงินอื่น ๆ 

          3. กรณีเจ้าของธุรกิจ : 

                    - สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

                    - รายชื่อผู้ถือหุ้น 

                    - รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน 

                    - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

                    - หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น 

                    - รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป

เอกสารหลักประกัน 

          1. สำเนาสัญญาการซื้อ-ขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

          2. สำเนาสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

          3. ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

          4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

          5. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

          6. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

          7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม 

          8. แบบแปลน

          9. ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนยื่นเอกสารด้วยนะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook