หายข้องใจ! กับชื่อย่อต่อท้ายบริษัท

หายข้องใจ! กับชื่อย่อต่อท้ายบริษัท

หายข้องใจ! กับชื่อย่อต่อท้ายบริษัท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สงสัยไหม คำย่อต่อท้ายบริษัท อย่าง Part., Ltd. , Co., Ltd. , Ltd. และ Pub Co., Ltd. มีความหมาย และย่อมาจากอะไร?

Sanook! Money ขอนำข้อมูลดีๆ มาฝากกัน เพื่อเป็นความรู้รอบตัวและเข้าใจความหมายมากขึ้น

เริ่มต้นที่ Co., Ltd. ย่อมาจาก Company Limited หมายถึง บริษัทจำกัด ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

Part., Ltd. ย่อมาจาก Partnership Limited หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หจก. ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คนขึ้นไป โดยไม่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ส่วนการทำบัญชีและยื่นงบประจำปี ยื่นภาษี เหมือนกับยื่นจดทะเบียนบริษัททุกประการ

Pub Co., Ltd. ย่อมาจาก Public Company Limited หมายถึง บริษัท มหาชน จำกัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุถึงลักษณะของบริษัทฯ ดังกล่าวว่า บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความ ประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

Ltd.  ย่อมาจาก Limited และ Inc. ย่อมาจาก Incorporated หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด  เพราะตามประกาศกระทรวงเศรษฐการกำหนดให้บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ใช้คำว่า Corporation หรือ Incorporated ( Inc.) ต่อท้ายชื่อ