เหลือเชื่อ! GGC พบทุจริตสต๊อกหายมโหฬาร 2.1 พันล้านบาท

เหลือเชื่อ! GGC พบทุจริตสต๊อกหายมโหฬาร 2.1 พันล้านบาท

เหลือเชื่อ! GGC พบทุจริตสต๊อกหายมโหฬาร 2.1 พันล้านบาท

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและเก็บรักษาไว้เป็นวัตถุดิบคงคลัง โดยพบว่าวัตถุดิบของบริษัทฯ ณ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 71,848 ตัน ที่ได้ชำระราคาไปทั้งหมดนั้น ไม่ตรงกับปริมาณสินค้าคงคลังที่เป็นจริง

จากการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีปริมาณวัตถุดิบคงคลังอยู่ในปริมาณสูง คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าพนักงานจำนวนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน กระทำการนอกเหนือขอบอำนาจโดยเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก

ส่วนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯนั้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ จะสามารถทวงถามหรือติดตามเอาวัตถุดิบคงคลังในส่วนที่หายไป ซึ่งคิดเป็นมูลค่าจำนวน 2,100 ล้านบาท ได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตามแผนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคต หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นประกาศใด บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป

651528

854308

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ เหลือเชื่อ! GGC พบทุจริตสต๊อกหายมโหฬาร 2.1 พันล้านบาท

---
---