ลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องรู้ ! กม.ห้ามยึดเงินเดือนหากต่ำกว่า 2 หมื่นมีผลแล้ว

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องรู้ ! กม.ห้ามยึดเงินเดือนหากต่ำกว่า 2 หมื่นมีผลแล้ว

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ต้องรู้ ! กม.ห้ามยึดเงินเดือนหากต่ำกว่า 2 หมื่นมีผลแล้ว
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

มีผลแล้วกฎหมายใหม่ ห้ามยึดทรัพย์ลูกหนี้ กรณีเงินเดือนต่ำกว่า 2 หมื่นบาท พร้อมรายละเอียดทรัพย์สินอะไรยึดได้ หรือไม่ได้ ตั้งแต่ วันที่ 4 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ถือว่ามีผลแล้วอย่างเป็นทางการตามกำหนด 60 วัน หลังจากที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ซึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ครั้งนี้ ถือเป็นประเด็นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มลูกหนี้และเจ้าหนี้พอสมควร

โดยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กฎหมายได้ห้ามไม่ให้อายัดเงินดือนของลูกหนี้ หากลูกหนี้มีเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 10,000 บาท

วันนี้เรามาทบทวนรายละเอียดของ กฎหมายยึดทรัพย์ฉบับใหม่กันว่ามีอะไรบ้าง


กรณีจะโดนยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เกิดจากอะไรบ้าง ?

การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ และเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องจนชนะคดีแพ่ง แล้วหลังจากนั้นลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดเวลานั้น ศาลจึงจะออกหมายบังคับคดีให้มีการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้

ใครเป็นผู้มีอำนาจในการยึดทรัพย์ ?

ในการดำเนินการยึดทรัพย์ตามคำสั่งศาล มีเพียงเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเท่านั้น ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เข้ามายึด หรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไป ซึ่งจะนำทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ยึดได้นั้นไปทำการยื่นคำขอต่อศาลให้มีคำสั่งขายทอดตลาด เพื่อจะได้นำเงินที่ขายของได้มาชำระหนี้ให้โจทก์หรือเจ้าหนี้ต่อไป


ทรัพย์สินอะไรบ้าง ที่เจ้าหนี้สามารถยึด หรืออายัดได้

ทรัพย์สินที่สามารถยึดได้

- ของมีค่า เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น เพชร พลอย นาฬิกา และของสะสมที่มีมูลค่า
- บ้าน ที่ดิน และถึงแม้ว่าจะยังติดจำนองอยู่ก็สามารถที่จะยึดได้เช่นกัน
- รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- เงินในบัญชีเงินฝาก หรือเงินปันผลจากการลงทุน
- ทรัพย์สินที่เป็นการลงทุน อาทิ หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ หรือ กองทุน
- เงินเดือนจากการทำงานของลูกหนี้ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แต่ต้องมีรายได้เกินกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จึงจะยึดได้

ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึดได้

- ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (ส่วนเกินสามารถยึดได้)
- เครื่องมือในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (ส่วนเกินสามารถยึดได้)
- ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย เช่น รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแนนซ์
- สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยเหลือแทนอวัยวะของลูกหนี้
- เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัดของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ จะไม่สามารถทำการยึดหรืออายัดได้ หรือหากเป็นเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วเงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท
- เงินเบี้ยเลี้ยงชีพ
- รายได้ที่บุคคลอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพ แต่ต้องมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน (ส่วนเกินสามารถยึดได้)
- บำเหน็จ หรือรายได้อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ของพนักงานที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ที่มีจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท (ส่วนเกินสามารถยึดได้)
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์