EXIM BANK รุก CLMV เปิดสนง.ผู้แทน

EXIM BANK รุก CLMV เปิดสนง.ผู้แทน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EXIM BANK รุกตลาดกลุ่ม CLMV เปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในย่างกุ้ง สร้างโอกาสลงทุนในเมียนมาให้กับนักลงทุนไทย

นายวรมินทร์ ถาวราภา หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM BANK  ในย่างกุ้ง เปิดเผยว่า สำนักงานผู้แทน EXIM BANK จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขยายตลาดการค้าการลงทุนของนักลงทุนไทยในเมียนมา ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตโดยสำนักงานผู้แทนมีหน้าที่ในการดูแลลูกค้าของ EXIM BANK ที่อยู่ในประเทศเมียนมา ให้คำปรึกษาและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกผู้ลงทุนไทย ในการจับคู่ทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจรวมถึงจัดทำรายงานการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจให้กับลูกค้าของ EXIM BANK ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงานได้ดูแลลูกค้าในเมียนมาประมาณ10 ราย วงเงินลงทุนรายละ 10,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจเมียนมาปี 2560 ขยายตัวสูงสุดในกลุ่มประเทศ CLMV เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี มีสัดส่วนการค้าระหว่างไทย-เมียนมาประมาณร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดนเส้นทางส่งออกหลัก ด่านแม่สอด โดยสินค้าที่ส่งออกสำคัญจากไทยมายังเมียนมาประกอบด้วย เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ ส่วนไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมามากที่สุดร้อยละ 83 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอันดับ 1 ของเมียนมา เป็นคู่ค้าอันดับ 2 รองจากจีน เนื่องจากมีพรมแดนติดกัน อีกทั้งสินค้าไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ