โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 คน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 คน

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วัดพระธรรมกาย  มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนจำนวน 100,000 คน ขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม พุทธศักราช 2553 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้สตรีชาวพุทธนับแสนคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์ บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีลแปดเป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์แปด ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ประดุจดอกไม้แรกแย้ม กายภายนอกก็สว่างสดใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะก็พัฒนาเป็นกายที่สุกใสสว่าง ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริงยิ่งมีมาก พระพุทธศาสนายิ่งมั่นคงถาวร

ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

กำหนดการอบรม

จันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553

– วันแรกของการอบรม อุบาสิกาแก้วเดินทางเข้ารับการอบรมยังศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

อังคารที่ 9- ศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2553

– สมาทานศีลแปด ฝึกฝนอบรมให้พร้อมเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนของโลก

เสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553

- เดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดพระธรรมกาย

- ประกอบพิธีขอขมา

- รับผ้าสไบแก้ว

- รับศีลจากพระศีลาจารย์

- ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

- เดินทางกลับไปอบรมต่อยังศูนย์อบรมทั่วประเทศ

อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2553

- ปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

จันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553

- วันสุดท้ายของการอบรมอุบาสิกาแก้ว

- วันเริ่มต้นของการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผู้นำแสงสว่างไปสู่ชาวโลก สมนามอุบาสิกาแก้วผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

คุณสมบัติ

1. หญิงแท้ อายุ 15- 65 ปี

2. นับถือพระพุทธศาสนา

3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

4. รักษาศีลแปดได้ตลอดการอบรม

5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย (ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น)

หลักธรรมที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในการบวชอุบาสิกาแก้ว

1.ศีลแปด เกราะแก้วคุ้มครองผองภัยในวัฏสงสาร จะได้เรียนรู้รายละเอียดขององค์แห่งศีลแต่ละข้อ ตัวอย่างของการรักษาศีล ทั้งในครั้งพุทธกาลและยุคปัจจุบัน

2.สมาธิ หลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความสุขอันไพบูลย์ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย และนำไปสู่ขุมแห่งความรู้อันไพศาลไร้ขอบเขต นำไปสู่ความพ้นทุกข์ และบรรลุที่สุดแห่งธรรม

3.พระรัตนตรัย ที่ พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เรียนรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัย เกิดความศรัทธาซาบซึ้งในพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธ มีความรักหวงแหนพร้อมปกป้องรักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง

4.กฎแห่งกรรม ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตในวัฏสงสาร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

5.การทำหน้าที่กัลยาณมิตร เพื่อทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

ติดตามSanook! Women

ผู้หญิง สุขภาพ ผู้หญิง ผู้ชาย ความงาม ทรงผม แต่งตัว เสื้อผ้า แฟชั่น sexy ทุกๆ เรื่องที่คุณอยากรู้ ร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!