ตำนานช้างเอราวัณ ที่มี 33 เศียร แต่ละเศียรมี 7 งา แต่ละงามีสระบัว 7 สระ แต่ละสระมีดอกบัว 7 ดอก แต่ละดอกมี7กลีบ7เกสรแต่ละเกสรมีปราสาท 7 หลัง แต่ละหลังมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 บรรลังก์ แต่ละบรรลังค์มีเทพธิดาสถิตย์อยู่ 7 องค์ แต่องค์มีบริวาร 7 นาง แต่ละน