วัดพยัคฆอินทาราม(วัดเจดีย์)

วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่ จากหลักฐานแผ่นเงินที่พบรอยแตกตรงคอระฆังของเจดีย์องค์ใหญ่ทราบว่าสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 โดยนายเสือ หรือพระเกรียงไกรกระบวนยุทธปลัดเมืองฉะเชิงเทรากับภรรยา ชื่ออิน ได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นในปี พ.ศ.2416 ส่วนวัดนั้นสร้างเสร็จในราวปี พ.ศ.2424 นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เจดีย์องค์ใหญ่ 1 องค์ เจดีย์องค์เล็ก 2 องค์ วิหารพระพุทธบาท สุสานเก่า อุโบสถ และหอระฆัง