ศาลพระอิศวร

ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลัง ศาลจังหวัด เป็นฐานก่อด้วยศิลาแลง รูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูง ๑.๕๐ เมตร มีบันไดขึ้นบนด้านหน้า บนฐานชุกชี มีเทวรูป พระอิศวรสัมฤทธิ์ ซึ่งจำลองขึ้น ในสมัยนายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เทวรูปอิศวรองค์จริง ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เทวรูปพระอิศวรนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชาวเยอรมัน มาเที่ยวเมืองกำแพงเพชร ได้ลักตัดเศียร และพระหัตถ์ ส่งลงเรือมากรุงเทพฯจึงโปรดฯ ให้ขอพระเศียร และพระหัตถ์คืน และได้ทรงสร้าง พระอิศวรจำลอง ประทานให้ ซึ่งปัจจุบัน ตั้งแสดงยู่ในพิพิธภัณฑ์กรุงเบอร์ลิน