เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์

หลักเมืองเพชรบูรณ์ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเทพารักษ์หลักเมือง ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์เลยครับ เป็นเสาหินที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนำมาจากเมืองศรีเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ซึ่งนับได้ว่า เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์นี้เก่าแก่มาก เป็นที่เคารพของชาวเมืองทั่วไปครับ