ร้านอาหาร

คุณใหญ่ 181-3ถนนสุขเกษม โทร. 411937ชาญชัย 32 ถนนสุขเกษมโทร. 411619ที่รัก 149ถนนบรมอาสน์ โทร. 411873แพกุ้งถนนริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมืองรสเด็ด 44 ถนนแปดวาโทร. 411027เรือนขวัญในโรงแรมสีหราช ถนนบรมอาสน์โทร. 412223ลับแล 217-219 ถนนสุขเกษมโทร. 411180เล้งเลือดหมู 137ถนนบรมอาสน์ โทร. 412053สุมาลี 13-14ถนนเจษฎาบดินทร์ โทร. 411797สำราญ 414/5ย่านศิลาอาสน์ โทร. 411793เอกชนคอฟฟี่ชอพ 8-12ถนนสำราญรื่น โทร. 411025กาแฟโบราณต้องอยู่ที่ 137 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมืองอ.พิชัย โทร. (055) 421125