พิพธภัณฑ์เพื่อนบ้าน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ห่างจากตัวเมือง ไปตามถนนแพร่-สูงเม่น ประมาณ ๓ กิโลเมตร ในบริเวณเดียวกับ สวนอาหารบ้านฝ้าย เป็นสถานที่ จำลองชีวิต ความเป็นอยู่ ในรูปแบบอาคารบ้านเรือน และของใช้ในครัวเรือน ของชาวเมือง เมื่อราว ๑๐๐ กว่าปีมาแล้วครับ