วัดจองคำ

วัดจองคำ ตั้งอยู่บริเวณหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ เป็นศิลปะแบบไทย ที่แปลกและงดงามมาก เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต สร้างโดยช่างฝีมือ ชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ จำลองมาจาก พระศรีศากยมุณี วัดสุทัศน์ ประดิษฐานไว้ เป็นพระประธานของวัดครับ