วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในมี เจดีย์ช้างล้อม สร้างเลียนแบบ เจดีย์ช้างล้อม ของพ่อขุนรามคำแหง ที่เมืองศรีสัชนาลัยมี หอพระไตรปิฎก สร้างแบบทางเหนือ พระพุทธรูปสำคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้วขาว และ พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี นอกจากนั้นยังมี ศิลาจารึก เกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ประดิษฐานอยู่ด้วยครับ