วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางลำปาง-งาว ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร แยกซ้ายกิโลเมตรที่ ๑๗ ไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึงวัดพระธาตุเสด็จมีอายุเก่าแก่รุ่นราวคราวเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง ได้รับการปฏิสังขรณ์แล้วแต่ยังคงสภาพความเป็นศิลปะโบราณให้เห็นอยู่บ้าง องค์พระเจดีย์ของวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฎปฏิหารให้เห็นเสมอๆ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดเสด็จครับ