ศาลเจ้าพ่อตาดโตน

ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ด้วง)ตั้งอยู่ในบริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่นับถือบูชาของชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นในสมถะกรรมฐาน ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และช่วยรักษาคนไข้เป็นที่นับถือเลื่อมใสของราษฎรมาก เมื่อท่านถึงแก่กรรมจึงสร้างศาลขึ้นเพื่อ เป็นที่เคารพสักการะของลูกหลานและประชาชนโดยทั่วไปโดยได้สร้างศาลไว้หลายแห่ง และปัจจุบันมีประเพณี รำผีฟ้า ผีทรงบวงสรวงเจ้าพ่อเป็นประจำทุกวันพุธ และมีการบวงสรวงใหญ่ปีละ4 ครั้ง