เขื่อนห้วยเมฆา

เขื่อนห้วยเมฆา อยู่ในอำเภอบ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนสร้างเพื่อแผ่นดินอีสานตอนใต้ เป็นแอ่งน้ำในหุบเขาที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถชมความงามของประตูเปิดปิดน้ำปล่อยน้ำลงลำรางรองรับส่งต่อสู่แผ่นดินเพื่อการเกษตรกรรม บริเวณนี้จะพบหินทรายก้อนใหญ่ สันนิษฐานว่าจะถูกนำไปสร้างปราสาทในเขตอีสานใต้ สวนป่าห้วยเมฆาและสวนป่ายูคาลิปตัส ก็อยู่ในบริเวณนี้ด้วยครับ