ปราสาทบ้านใหม่ไทยเจริญ

ปราสาทบ้านใหม่ไทยเจริญ อยู่ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ ห่างจากโรงเรียนบ้านปะคำ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะที่เห็นเป็นโคกเนิน ขนาด 8 เมตร มีเสาประตูตั้งอยู่ เข้าใจว่าเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐ เป็นศิลปลพบุรีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ครับ