ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานอยู่ในเขตสถาบันราชภัฑมหาสารคาม จัดแสดงความเป็นมาของศิลปะอีสานตลอดจนศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้า ลายผ้าต่าง ๆ วรรณคดีอีสานประเภทใบลาน ภาพสไลด์เกี่ยวกับวัฒนธรรม และประ-เพณีของชาวอีสานซึ่งหาชมได้ยากมากครับ