พระธาตุภูเพ็ก

พระธาตุภูเพ็กประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ ห่างจากตัวอำเภอพรรณานิคมประมาณ 31 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 มีทางรถยนต์เข้าไปถึงเชิงเขา และมีบันไดก่อปูนขึ้นบนยอดเขาประมาณ 499 ชั้นพระธาตุภูเพ็ก เป็นโบราณสถานที่เรียกว่าปราสาทขอมสร้างด้วยหินทรายตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงครับ