ประสาทตาเมืองธม

ประสาทตาเมืองธม ตั้งอยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊จไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่ริมลำธารซึ่งไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด ปราสาทนี้มีปรางค์ 3 องค์ ทุกเหลี่ยมขององค์ปรางค์สลักเป็นลายดอกไม้ ตอนล่างสลักเป็ฯเทวรูปยืน ซุ้มประตูสร้างด้วยหินทราย มีลายสลักงดงามมาก มีวิหาร 2 หลัง สร้างด้วยศิลาแลงมีระเบียงคตสร้างด้วยหินทราย มีท่าน้ำริมวิหาร บันไดท่าน้ำสร้างด้วนท่อนศิลาแลง มีสระน้ำอยู่ภายนอกปราสาท ตัวสระน้ำเรียงด้วยท่อนศิลาเป็นชั้น ๆ โดยรอบลึกลงไปถึงก้นสระ