ชายแดนช่องเม็ก

ชายแดนช่องเม็ก อาณาเขตติดต่อระหว่างไทยกับลาว เป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 ด้วยระยะทาง 89 กิโลเมตร จากอุบลราชธานี ถนนสายนี้จะเชื่อมกับถนนในเขตลาวเข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กิโลเมตร ข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซียบริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมืองและร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศลาวครับ