พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลอง ตัวอาคาร เคยเป็นที่ทำการศาลากลางจัวหวัด มาก่อน และได้เปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่พบในราชบุรี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัตถิศาสตร์ โบราณวัตถุ จากเมืองโบราณบ้านคูบัว วัฒนธรรมของ กลุ่มชนต่าง ๆ เช่น ลาวโซ่ง กระเหรี่ยง ไทยวน และการผลิตโอ่งราชบุรี เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุวัน เว้น วันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.