พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองติดกับที่ว่าการอำเภออู่ทอง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุในสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบแสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยหินใหม่ถึงสมัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย "ลาวโซ่ง" ปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแล้ว แต่ยังคงไว้ถึงประเพณี ความเชื่อ การทำมาหากิน การแต่งกายโดยภายในบิเวณพิพิธภัณสถานแห่งชาติอู่ทองได้จัดสร้างบ้านลาวโซ่งขึ้น แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำวันอยู่ครบครัน พิพิธภัณฑ์เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.