วัดหัวเขา

วัดหัวเขาวัดนี้มีประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาลออกฒา เริ่มงานหลังจากวันออกพรรษา 1 วันคือ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ทุก ๆ ปีมีคนมาร่วมทำบุญ เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสถานที่อำนวยความสะดวกและสวยงามมาก มีบันไดขึ้นลงเขาทำด้วยคอนกรีต จำนวนรวม 212 ขั้นครับ