บ้านคูเมือง

บ้านคูเมืองอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ ที่บ้านคูเมืองนี้นักโบราณคดีได้สำรวจพบซากเมืองโบราณ เหตุที่มีการขุดคูเมืองกว้างก็เพื่อเอาดินมาถมเมืองให้สูง น้ำท่วมไม่ถึง และคูเมืองมีหน้าที่ป้องกันข้าศึกไปในตัว คูเมืองนี้เป็นคูเมืองที่ขุดขึ้นโดยเฉพาะแล้วจึงขุดคูเชื่อมคูเมืองกับแม่น้ำอีกทีหนึ่ง ปัจจุบันยังสังเกตเห็นได้ชัดเจนครับ