เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขกอยู่ใกล้ตลาดสดเขตตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรี เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐมีสาม องค์ แต่ไม่มีฉนวนเชื่อมต่อกันเหมือนปรางค์สามยอดนักโบราณคดีกำหนดว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 เพราะมีลักษณะคล้ายกับปรางค์ศิลปะเขมรแบบพะโค (พ.ศ. 1425-1436) เป็นปรางค์แบบเก่า ซึ่งมีประตูทาง เข้าแบบโค้งแหลมและถังเก็บน้ำซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางค์