วัดธรรมิการามหรือวัดค้างคาว

วัดธรรมิการามหรือวัดค้างคาวเป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมคลอง สามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางรถ เข้าได้จากบริเวณใกล้ทางเข้าวัดไลย์ (อำเภอท่าวุ้ง) และทางเท้าผ่านหมู่บ้าน ข้ามสะพานไม้เข้าไป เดอมมีค้างคาวมาอาศัยอยู่วัดนี้มาก จึงเรียกว่าวัดค้างคาว แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว สิ่งที่น่าชื่นชมของวัดนี้คือ ภาพเขียนที่ผนังโบสถ์เรื่องพุทธประวัติทั้ง 4 ด้าน มีลักษณะการเขียนภาพแบบตะวันตกเข้ามาปะปนอยู่บ้างเช่น การแรเงาต้นไม้ เป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝีมือช่างพื้นบ้านแต่งดงามกว่าที่วิหารครับ