วัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายารามอยู่บริเวณหัวเกาะตรงสะพานข้ามไปยังสถานีรถไฟ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๕ และได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ครับ