พระพุทธฉาย

พระพุทธฉายตั้งอยู่ที่เขาชะโงก ในบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง เป็นภาพเขียนติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขาเตี้ย ๆ ราษฎรบริเวณนั้นนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปีครับ